Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej, informujemy że udostępniamy dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 maja 2017r.)

Zgodnie z Art. 26 ww. ustawy, dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Zgodnie z Art. 27 ww. ustawy, dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  • na informatycznym nośniku danych

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i z uwagi na ich szczególny charakter (dane szczególnej kategorii), zalecane jest aby składać wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie pisemnej, w rejestracji przychodni, w której w której znajduje się dokumentacja.
Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest w przychodni oraz do pobrania: Wniosek o kopię dokumentacji

Dokumentacja medyczna jest udostępniana po potwierdzeniu tożsamości pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta.

Pacjent ma prawo upoważnić inną osobę do odbioru swojej dokumentacji medycznej. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i z uwagi na ich szczególny charakter (dane szczególnej kategorii), zalecane jest aby składać upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej dla innych osób, w formie pisemnej. Upoważnienie należy złożyć w rejestracji przychodni, w której w której znajduje się dokumentacja.
Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest w przychodni oraz do pobrania: Upoważnienie do odbioru dokumentacji

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu czy osobie upoważnionej przez pacjenta nie jest pobierana opłata

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 maja 2017r.).
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.)

Treści zawarte na stronie internetowej www.evi-med.pl mają charakter informacyjny, nie stanowią źródła prawa.
aktualizacja: 25.06.2018r.