Ochrona danych osobowych (RODO) – informacja

Szanowni Pacjenci

Z dniem 25 maja 2018r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym, przygotowaliśmy dla Was niezbędne informacje, które znajdziecie poniżej. Dowiecie się z nich, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe oraz jakie macie związane z tym prawa.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest evi-MED Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, 81-323 Gdynia przy ul. Morskiej 43, tel: 58/ 68 881 11.

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, u którego można uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Kontakt: iodo@evi-med.pl, tel: 58/ 68 881 11, evi-MED Sp. z o.o. (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) ul. Morska 43, 81-323 Gdynia

 3. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia świadczenia medycznego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda pacjenta na świadczenie medyczne, w przypadku procedur medycznych o wysokim ryzyku, zgoda jest wyrażona w formie pisemnej i przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji świadczenia medycznego.

 4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia świadczenia medycznego. Podstawa prawna: Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417).
  W celu realizacji świadczenia medycznego, Pani / Pana dane osobowe mogą być dalej powierzone podwykonawcy. W zakresie świadczenia usług laboratoryjnych evi-MED Sp. z o.o. współpracuje z Medycznymi Laboratoriami Diagnostycznymi Invicta Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie, ul. Polna 64, 81-740 Sopot.

 5. Dane osobowe, zebrane w związku z udzielaniem świadczeń medycznych będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej tj. okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Terminy przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 6. Dostęp do Pani / Pana danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

 7. Przysługuje Pani / Panu żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.

 9. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego. Dotyczy to pacjentów (obcokrajowców), ubezpieczonych w innym kraju a korzystających z usług medycznych w przychodniach evi-MED w Gdyni. Dotyczy to również osób, zgłoszonych do opieki w placówkach evi-MED, przez Ubezpieczyciela, który ma siedzibą na terenie państwa trzeciego, informujemy, że dane osobowe tej grupy osób Ubezpieczonych są przesyłane do państwa trzeciego w celu i w zakresie niezbędnym do rozliczenia zlecenia wykonania usługi. Tym osobom przysługuje prawo do otrzymania informacji jakie dane zostały przekazane.
  Informujemy, że evi-MED Sp. z o.o. współpracuje z firmą: AP COMPANIES, 117152 Moscow Zagorodnoe Road, 1 b. 1, Russia.

Gdynia, dnia 15.05.2018r.