Poradnik

Czy za usługi medyczne w Poliklinice evi-MED można płacić kartą?

W każdej placówce evi-MED są terminale płatnicze.

Dlaczego otrzymuję kopię a nie oryginał dokumentacji medycznej?

Oryginały dokumentacji medycznej (regulacja prawna według ustawy o dokumentacji medycznej) należą do placówki medycznej. Kopia (może być potwierdzona za zgodność z oryginałem), jest tożsama merytorycznie z oryginałami. Kopię dokumentacji medycznej otrzymuje się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

W jaki sposób można przekazać uwagi i opinie dotyczące opieki medycznej i organizacji pracy w Poliklinice evi-MED?

Poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.evi-med.pl, anonimową ankietę dostępną w każdej placówce evi-MED w rejestracji, na adres mailowy: evimed@evi-med.pl lub bezpośrednio w Biurze Zarządu przy Morskiej 43, 81-323 Gdynia w dni robocze, w godz: 8.00 – 16.00

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej, pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, przekazuje pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej do rejestracji. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
Druk wniosku o dokumentację medyczną: Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną udostępnia się:
1. Do wglądu w przychodni w obecności lekarza prowadzącego
2. Poprzez sporządzenie kopii
3. Poprzez wydanie oryginałów za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (jeżeli organ uprawniony żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji)

Za sporządzenie niżej wymienionej dokumentacji pobierane są opłaty. Art. 18 ust4b Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991r. (tekst jednolity: Dz.U. 2007 nr 14, poz 89 z póź. zm.)

Wydawanie wyników badań

Wyniki badań wydajemy wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości.
Wyniki osób trzecich, wyłącznie za okazaniem upoważnienia.
Druk upoważnienia: UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ