Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej, informujemy że udostępniamy dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 lutego 2019r.)


Zgodnie z Art. 26 ww. ustawy, dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust.2a i2b ww. ustawy.

Zgodnie z Art. 27 ww. ustawy, dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć

  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku

  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta

  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

  • na informatycznym nośniku danych

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i z uwagi na ich szczególny charakter (dane szczególnej kategorii), zalecane jest aby składać wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie pisemnej, w rejestracji przychodni, w której w której znajduje się dokumentacja.
Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest w przychodni oraz do pobrania (dokumenty do pobrania)

Dokumentacja medyczna jest udostępniana po potwierdzeniu tożsamości pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta.

Pacjent ma prawo upoważnić inną osobę do odbioru swojej dokumentacji medycznej. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i z uwagi na ich szczególny charakter (dane szczególnej kategorii), zalecane jest aby składać upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej dla innych osób, w formie pisemnej. Upoważnienie należy złożyć w rejestracji przychodni, w której w której znajduje się dokumentacja.


Wzór upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej dostępny jest w przychodni oraz do pobrania (dokumenty do pobrania)

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu czy osobie upoważnionej przez pacjenta nie jest pobierana opłata.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 lutego 2019r.).

  • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 408).

Treści zawarte na stronie internetowej www.evi-med.pl mają charakter informacyjny, nie stanowią źródła prawa.

Aktualizacja: 04.04.2019r.

Dokumenty do pobrania