Aktualne oferty pracy

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 • lekarz chirurg naczyniowy
 • lekarz psychiatra
 • lekarz radiolog

Miejsce pracy: Gdynia

Osoby zainteresowane, proszę o kontakt: 58/688 81 11 (wew.5) lub evimed@evi-med.pl

Oferujemy:

 • dobrą i przyjazną atmosferę w miejscu pracy
 • elastyczne godziny pracy
 • dobrą organizację pracy (wsparcie recepcji, pielęgniarek, kadry zarządzającej)

Jeśli jesteś lekarzem i chcesz do nas dołączyć, a nie znalazłeś dla siebie oferty pracy, zapraszamy do kontaktu: 58/688 81 11 (wew.5) lub evimed@evi-med.pl

Skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy na temat możliwości współpracy.

Aktualizacja: 11.01.2023r.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wraz z klauzulą zgody

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest evi-MED Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-323) przy ul. Morskiej 43.

Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 • drogą tradycyjną na adres: evi-MED Sp. z o.o., ul. Morska 43, 81-323 Gdynia
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: evimed@evi-med.pl
 • drogą telefoniczną: 58/688-81-11Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Marta Jóźwiak-Jagodzińska. Jest to osoba, z którą Państwo możecie się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

 • drogą tradycyjną: evi-MED Sp. z o.o., ul. Morska 43, 81-323 Gdynia, z dopiskiem: IODO
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: iodo@evi-med.pl
 • drogą telefoniczną: 58/688-81-11Cele przetwarzania oraz podstawa przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych, w tym dane:

  • określone w Kodeksie pracy, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,

  • inne informacje pozyskane w związku z wypełnieniem formularza przy wysłaniu zgłoszenia i rozmową kwalifikacyjną np. o oczekiwanym wynagrodzeniu, dostępności do rozpoczęcia pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,

  • pozostałe dane podane przez Państwo dobrowolnie w przesłanym do nas zgłoszeniu rekrutacyjnym tj. wizerunek, zainteresowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO,

  • kontaktowe służące do identyfikacji i wymiany pomiędzy nami korespondencji, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO,

  • wrażliwe o niepełnosprawności podane przez Państwo dobrowolnie i z własnej inicjatywy, aby spełnić nasze obowiązki i wykonać szczególne prawa m. in. w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B RODO,

  • zamieszczone w referencjach od poprzednich pracodawców albo uzyskane podczas naszych rozmów z pracodawcami na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,

 • prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli została wyrażona na to zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,

 • realizacji Państwa praw wynikających bezpośrednio z RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, nie zbieramy od Państwa danych nadmiarowych, do których należą m.in. dane szczególnej kategorii wskazane w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj.: pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne itd.Dane przetwarzane w związku z przedstawieniem propozycji współpracy

Jeśli to my zainicjowaliśmy kontakt z Państwem to Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia propozycji współpracy w związku z prowadzonymi rekrutacjami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Dane osobowe pozyskaliśmy z powszechnie dostępnych źródeł tj. jawne państwowe rejestry i jak i portali społecznościowych zrzeszających osoby zainteresowane rozwojem zawodowym. Kategorie danych, które posiadamy na Państwa temat dotyczą przede wszystkim imienia, nazwiska, zawodu oraz danych kontaktowych.Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a gdy Państwo wyraziliście zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody. W celu realizacji Państwa praw wynikających bezpośrednio z RODO i w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją przez okres 6 lat.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Państwa danych osobowych przekazanych nam w procesie rekrutacji, dokonujemy profilowania czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Państwa. Stosujemy profilowanie, aby w jak najlepszy sposób dopasować ofertę pracy lub współpracy do kandydata w oparciu o nasz uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Zakres danych używanych do profilowania to: doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje, stanowisko, Państwa preferencje dotyczące stanowiska pracy.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT;

 • podmiotom upoważnionym przez Państwo;

 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa.Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Państwo możecie przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Ponadto przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli Państwa dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, to przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych do Państw Trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.Informacja o wymogu podania danych

Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podobnie podane wskazanych powyżej danych niezbędnych do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy i niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą Państwo wyraziliście wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Aktualna wersja Klauzuli informacyjnej – rekrutacja: 28.12.2022r.

Aby CV mogło być rozpatrzone, kandydat do pracy powinien w swoim CV zawrzeć klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych

Treść klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez evi-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 43, 81-323 Gdynia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jeśli wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez evi-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 43, 81-323 Gdynia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).