Aktualne oferty pracy

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 • lekarz chirurg naczyniowy
 • lekarz psychiatra
 • lekarz radiolog

Miejsce pracy: Gdynia

Osoby zainteresowane, proszę o kontakt: 58/66-88-111 lub evimed@evi-med.pl

Oferujemy:

 • dobrą i przyjazną atmosferę w miejscu pracy
 • elastyczne godziny pracy
 • dobrą organizację pracy (wsparcie recepcji, pielęgniarek, kadry zarządzającej)

Jeśli jesteś lekarzem i chcesz do nas dołączyć, a nie znalazłeś dla siebie oferty pracy, zapraszamy do kontaktu: 58/66-88-111 lub evimed@evi-med.pl

Skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy na temat możliwości współpracy.

Aktualizacja: 04.04.2022r..

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wraz z klauzulą zgody

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest evi-MED Sp. z o. o z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 43, 81-32 Gdynia. Tel: 58/ 68 881 11. E-mail: evimed@evi-med.pl

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, u którego można uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt: Marta Jóźwiak – Jagodzińska evi-MED Sp. z o.o. ul. Morska 43, 81-323 Gdynia, e-mail: iodo@evi-med.pl, tel: 58/ 68 881 11.

 3. Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.) oraz Pani / Pana dobrowolna zgoda.

 5. Pani / Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody, na którą Pani / Pan wyraziła / wyraził, wysyłając nam swoje CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 6. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.

 7. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani / Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 9. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Aby CV mogło być rozpatrzone, kandydat do pracy powinien w swoim CV zawrzeć klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych

Treść klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez evi-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 43, 81-323 Gdynia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Jeśli wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez evi-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 43, 81-323 Gdynia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).