Polityka prywatności evi-MED Sp. z o.o.

 

Polityka prywatności przyjęta w evi-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-323), przy ul. Morskiej 43, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180602.

 

W trosce o Państwa prywatność i bezpieczeństwo powierzonych nam Państwa danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, przekazujemy informacje na temat przetwarzania i celów przetwarzania danych, mające charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie evi-MED Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

evi-MED Sp. z o. o  przetwarza dane osobowe  w oparciu o:

·         przepisy prawa, m.in.:

    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

    Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

    Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

·         Państwa zgodę

 

W celu ułatwienia Państwu możliwości zapoznania się i zrozumienia procesu przetwarzania  danych osobowych, przygotowaliśmy odrębny dokument:  Klauzula informacyjna.  Dokument ten dostępny jest na naszej stronie internetowej. W każdym czasie możecie Państwo zapoznać się z jego treścią. Dokument ten dostępny jest również w placówkach evi-MED oraz w Biurze Zarządu evi-MED.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest evi-MED Sp. z o. o z siedzibą w Gdyni (81-323), przy ul. Morskiej 43.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

·         drogą tradycyjną na adres: evi-MED Sp. z o.o., ul. Morska 43, 81-323 Gdynia

·         drogą elektroniczną na adres mailowy: evimed@evi-med.pl

·         drogą telefoniczną: 58/688-81-11

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Marta Jóźwiak-Jagodzińska. Jest to osoba, z którą Państwo możecie się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

·         drogą tradycyjną: evi-MED Sp. z o.o., ul. Morska 43, 81-323 Gdynia, z dopiskiem: IODO

·         drogą elektroniczną na adres mailowy: iodo@evi-med.pl

·         drogą telefoniczną: 58/688-81-11

 

Polityka Bezpieczeństwa

W evi-MED Sp. z o.o. wdrożona jest Polityka Bezpieczeństwa. Pracownicy evi-MED Sp. z o.o. niezależnie od formy zatrudnienia, zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych i zobowiązani do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa. Pracownicy odpowiednio przeszkoleni z zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

 

Cele przetwarzania

·         profilaktyka zdrowotna,

·         diagnoza medyczna i leczenie,

·         zapewnienie opieki zdrowotnej,

·         zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej,

·         ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (obsługa reklamacji), a także w ramach niezbędnych do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,

·         dokonanie rozliczeń finansowych,

·         cele marketingowe,

·         archiwizowanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa

·         prawnie uzasadniony interes realizowany przez evi-MED Sp. z o.o.

Odbiorcy danych

·         podmioty uprawnione przepisami prawa

·         podmioty i osoby upoważnione przez Państwo

·         podmioty przetwarzające dane w imieniu evi-MED Sp. z o.o.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługujące prawa, związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

2.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy są przetwarzane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

3.       prawo do wycofania zgody

4.       prawo dostępu do danych osobowych

5.       prawo żądania sprostowania danych osobowych

6.       prawo żądania usunięcia danych osobowych

7.       prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

8.       prawo do przenoszenia danych osobowych

9.       prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

10.   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych

 

 

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością evi-MED Sp. z o.o. i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologicznoinformatycznych.

 

Aktualizacja: 11 marca 2019r.