Medycyna pracy - oferta

Oferujemy profesjonalną opiekę medyczną w zakresie medycyny pracy:

 • badania wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy lub jeżeli występują nowe zagrożenia i czynniki szkodliwe

 • badania okresowe – obowiązuje osoby pracujące już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia

 • badania kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni

 • orzeczenia sanitarno-epidemiologiczne

W celu otrzymania szczegółowej oferty, prosimy o kontakt z Działem Marketingu i Sprzedaży:

(58) 68-88-111 wew. 5  lub e-mail:  evimed@evi-med.pl

 

Poliklinika evi-MED nr 1

Medycyna Pracy

ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia

tel: 58/622 95 10/11

 

MEDYCYNA PRACY – podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o Służbie Medycyny Pracy (Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593, z póź. zm.).

 • Pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej.

 • Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z uprawnioną placówką medyczną na czas nie krótszy niż rok – przeprowadzenie badań bez umowy jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, a wystawione w ten sposób zaświadczenia są nieważne.

 • Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, na zasadach określonych w kodeksie pracy.

 • Pracodawca ma obowiązek kierować każdego z pracowników na badania profilaktyczne.

 • Każdy pracownik musi mieć wystawione przez pracodawcę skierowanie na badania profilaktyczne, opisujące warunki i zagrożenia związane ze stanowiskiem pracy.

 • Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Proponowana przez nas oferta, zawiera pełen zakres usług medycznych, wynikających z Ustawy o Służbie Medycyny Pracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczeń medycyny pracy. Współpracujemy z lekarzami medycyny pracy, posiadającymi uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych dla różnych grup zawodowych, m.in.: dla osób pracujących na wysokości powyżej 3m, narażonych na promieniowanie jonizujące i kierowców zawodowych. Wszystkie badania wykonują lekarze specjaliści.

Jesteśmy przygotowani do świadczenia kompleksowych usług – ofertę kierujemy do wszystkich zakładów pracy, obejmując swoim działaniem szeroko rozumianą profilaktykę: wykonywanie badań profilaktycznych, orzecznictwo lekarskie, udział w komisjach BHP itp.

Podstawowe badania medycyny pracy oraz pobranie materiału do badań laboratoryjnych wykonywane są w placówce wiodącej przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni (przychodnia medyczna nr 1).

W przypadku grupowych pobrań (powyżej 10 osób, na terenie Gdyni) jest możliwość, aby pielęgniarka pobrała materiał do badania na terenie zakładu pracy.

Organizacja badań profilaktycznych w Poliklinice evi-MED

SKIEROWANIE

 • Badania wstępne, okresowe i kontrolne wykonywane są na podstawie skierowania, wydanego przez zakład pracy. Skierowanie jest niezbędne w chwili zgłoszenia się do przychodni. Jeżeli w czasie wizyty okaże się, że ono nie spełnia wymagań (np: brak pieczęci firmowej), wówczas zakład pracy zobligowany jest dostarczyć poprawne skierowanie – wydanie orzeczenia lekarskiego uzależnione jest od dostarczenia skierowania.

ZGŁOSZENIE SIĘ NA BADANIA

 • Ze skierowaniem, na czczo, pracownik zgłasza się do przychodni evi-MED nr 1 przy Bp. Dominika 16-22 w Gdyni najpierw do rejestracji, następnie na pobranie materiału do badania (laboratorium jest czynne: poniedziałek – piątek w godz.: 7.00 – 10.30) Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji do laboratorium. Następnie rejestruje się bezpośrednio w recepcji na dalsze badania. Prosimy o zgłaszanie się do przychodni jak najszybciej – ułatwi to wykonanie badań w wymaganym przez pracodawcę terminie, z zachowaniem indywidualnych preferencji co do terminów wizyt.

 • Pobranie materiału do badania na terenie zakładu pracy. W przypadku grupowych pobrań – powyżej 10 osób (na terenie Gdyni), jest możliwość, aby pielęgniarka pobrała materiał do badania na terenie zakładu pracy w ustalonym terminie – w tym celu prosimy o kontakt z recepcją: (58) 622 95 10/ 11

 • W przypadku planowanych grupowych badań bezpośrednio w przychodni, gdy nie ma możliwości zorganizowania pobrań na terenie zakładu pracy, prosimy o wcześniejszą informację: (58) 622 99 10 /11

UMÓWIENIE NA KONSULTACJE LEKARSKIE

 • Jeżeli zakres niezbędnych badań na to pozwoli, rejestratorka zaplanuje badania tak, by pracownik miał możliwość ich wykonania w czasie jak najszybszym. Przyjętym przez nas standardem jest, aby badania można było wykonać w ciągu 1 – 3 dni roboczych.

ODBIÓR WYNIKÓW RTG KLATKI PIERSIOWEJ

 • Z uwagi na to, że RTG nie jest wykonywany w przychodni evi-MED, a pacjenci są kierowani do placówki współpracującej – NZOZ „Śródmieście” przy Armii Krajowej 44 w Gdyni, wyniki badań RTG są odbierane przez pracowników evi-MED i są do odbioru następnego dnia po wykonaniu prześwietlenia, po godz. 14.00 w przychodni evi-MED nr 1przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni.

PRZEBIEG BADAŃ

 • Pierwszą z wizyt w ramach badań medycyny pracy jest wizyta u pielęgniarki medycyny pracy w laboratorium, w czasie której jest przeprowadzony wywiad, są wypełniane niezbędne dokumenty i pobranie próbek do badań laboratoryjnych, jeżeli takie będą konieczne w świetle przepisów medycyny pracy i treści skierowania. Następnie, pracownik jest kierowany na kolejne wizyty. Wykonanie badań zakończy się wystawieniem orzeczenia przez lekarza medycyny pracy.

BADANIA KONTROLNE

 • Jeżeli z powodu choroby nieobecność pracownika w pracy trwała dłużej niż 30 dni – przed ponownym podjęciem pracy jest on zobowiązany przedstawić wydane przez lekarza medycyny pracy, w oparciu o badania kontrolne, zaświadczenie o zdolności do pracy. Na badania kontrolne osoba umawia się bezpośrednio w przychodni: (58) 622 95 10/11. Do zrealizowania badań i wystawienia zaświadczenia niezbędna jest opinia lekarza leczącego w czasie choroby o możliwości powrotu do pracy.

DODATKOWE BADANIA W RAMACH MEDYCYNY PRACY

 • Zakres badań medycyny pracy może zostać poszerzony, jeżeli lekarz medycyny pracy lub lekarz specjalista uzna to w trakcie badań za niezbędne ze względu na stan zdrowia pracownika. Może się to wówczas wiązać z wydłużeniem terminu wydania zaświadczenia.

 • Jeżeli lekarz skieruje pracownika na dodatkowe konsultacje lub badania (a także w sytuacji, gdy sam pracownik będzie chciał zmienić terminy umówionych wcześniej wizyt) – rezerwacji usług dokonuje rejestracja (58) 622 95 10/11.

DANE ADRESOWE

 • Podstawowe badania pracownicze oraz pobranie materiału do badań laboratoryjnych wykonywane są w placówce wiodącej przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni (przychodnia nr 1) – wejście od Alei Zwycięstwa

 • Rejestracja osobista telefoniczna pod numerami: (58) 622 95 10/11

 • Laboratorium przy ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia (58) 622 95 10/11 czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 10.30 (Medycyna Pracy), pozostałe badania 7:00-14.00

 • RTG wykonuje przychodnia „Śródmieście” przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni, tel. (58) 781 18 29

 • Badania psychologiczne wykonuje Pracownia Psychologiczna w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 10B (obok PORD-u), czynna: PN-PT: 8.30-15.30 tel. 58/733-01-55, 501-385-415; ul. Wójta Radkiego 49/3, czynna PN-PT: 8.30-20.00 tel. 58/ 663-73-70, 501-385-415; Reda: ul. Obwodowa 105, 501-385-415 rejestracja telefoniczna

Z dniem 1 kwietnia 2015r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 457), które określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

Nowy wzór skierowania: SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE

Pracodawca zobowiązany jest do precyzyjnego określenia obowiązków na stanowisku, jakie ma zajmować pracownik. Powinien on wyszczególnić nawet te czynności, które pracownik będzie wykonywał sporadycznie. Kierując na badania profilaktyczne, pracodawca przekazuje pracownikowi dwa egzemplarze skierowania – jeden jest dla placówki medycznej, w której wykonuje badania medycyny pracy, a drugi jest dla pracownika. Orzeczenie z badań medycyny pracy będzie można wykorzystywać u kolejnych pracodawców lub na kolejnych stanowiskach pracy, jeżeli warunki pracy będą takie same. Aby skorzystać z nowych możliwości, pracownik będzie musiał okazać dwa dokumenty – skierowanie na badania lekarskie oraz orzeczenie wydane na podstawie tego skierowania. Możliwość wykorzystania ważnego orzeczenia na nowym stanowisku lub u nowego pracodawcy dotyczy tylko orzeczeń wydanych po 1 kwietnia 2015r. Zaświadczeń z badań medycyny pracy wydanych przed tą datą nie można wykorzystać w nowy sposób. Ułatwienia te też nie będą miały zastosowania w przypadku zatrudnienia pracownika do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140)

Pracownicy zmieniający pracę lub nowo zatrudnieni, powinni posiadać aktualne 3-krotne badanie kału na nosicielstwo oraz wynik aktualnego badania RTG klatki piersiowej. Skierowanie na badania do celów sanitarno – epidemiologicznych wydaje pracodawca.

Przyjąć należy, że dla wpisu w książeczce decydujący jest „rodzaj wykonywanej pracy”, zatem jeśli pracownik nie zmienia rodzaju pracy u pracodawcy, to orzeczenie lekarskie zachowuje ważność. Zmiana rodzaju wykonywanej pracy powoduje konieczność założenia nowej „Książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Aktualne przepisy prawne nie precyzują okresu ważności badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych, w książeczce znajduje się kolumna „data następnego badania” i zgodnie z obecnym stanem prawnym nie należałoby wstawiać do niej żadnej daty – w praktyce jednak właśnie wpis (jego ważność) w tej kolumnie sprawdzany jest przez instytucje kontrolujące.

W momencie stawienia się pracownika do pracy po zakończonej chorobie, pracodawca obowiązany jest skierować pracownika na przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego, a pracownik powinien poddać się temu badaniu, przeprowadzanemu na koszt pracodawcy. Kontrolne badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych jest wymagane po zaistnieniu zdarzenia jakim było zakażenie czynnikiem chorobotwórczym, które wyklucza możliwość wykonywania określonego w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach rodzaju pracy.

Obowiązek rozstrzygania, czy w przypadku konkretnego stanowiska istnieje obowiązek wykonania badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na kierowniku zakładu pracy, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.