1. Porada recepturowa dotyczy wyłącznie zapotrzebowania na leki przyjmowane w schorzeniach przewlekłych.
 2. Aby skorzystać z porady recepturowej pacjent musi posiadać aktywną deklarację do lekarza POZ.

 3. Zapotrzebowanie na recepty można składać:

  • osobiście

  • telefonicznie

  • drogą elektroniczną

  • za pośrednictwem osób trzecich

 1. Recepty mogą być przekazane pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty.

 2. Lekarz może nie zrealizować zapotrzebowania na recepty, jeżeli uzna, że stan zdrowia pacjenta mający odzwierciedlenie w dokumentacji lekarskiej budzi uzasadnione wątpliwości i zachodzi potrzeba osobistego zbadania pacjenta.

 3. Recepty można odebrać osobiście – za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub za pośrednictwem innej osoby wskazanej w upoważnieniu po potwierdzeniu jej tożsamości (dokument ze zdjęciem), w placówce gdzie zostało złożone zapotrzebowanie, w godzinach pracy przychodni.

 4. Recepty można odebrać w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania (jeśli czas oczekiwania jest dłuższy z przyczyn od nas niezależnych, rejestracja informuje pacjenta o przybliżonym terminie.

23 listopada 2021r.

Podstawowa opieka zdrowotna – deklaracja wyboru lekarza pierwszego kontaktu

Informujemy, że prowadzimy zapisy do poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Zapraszamy do złożenia deklaracji wyboru lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego) oraz pielęgniarki POZ (środowiskowo-rodzinna) dla siebie i swojej rodziny.

Deklarację można złożyć w dniu zapisu do lekarza lub wcześniej w rejestracji w przychodni evi-MED nr 1 przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni.

Deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki POZ można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta: https://pacjent.gov.pl

Żeby wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ, należy zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta i następnie:

 • wejść w „Moje konto”

 • na dole strony, pod śródtytułem „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”, znaleźć właściwą pozycję i kliknąć „Wypełnij deklarację”

 • po wybraniu przychodni trzeba wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną i zatwierdzić

Podobnie postępujemy, w sytuacji, gdy składamy deklarację wyboru w imieniu pacjenta np.: w imieniu dziecka lub osoby, która upoważniła do działań na jej Internetowym Koncie Pacjenta. Tylko po drodze musimy przejść przez „Uprawnienia”, jak zawsze, gdy przechodzimy do konta podopiecznego.

Informacja o złożonej deklaracji zostaje przekazana do przychodni.

Informacje ogólne

Lekarza POZ, pielęgniarkę POZ można wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za kolejne zmiany pacjent wnosi opłatę.

Za kolejną zmianę lekarza nie płaci się, jeśli jest ona związana:

 • ze zmianą miejsca zamieszkania pacjenta

 • zamknięciem lub likwidacją przychodni, w której do tej pory pacjent się leczył

 • przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego do tej pory pacjent się leczył

 • ukończeniem przez pacjenta 18 lat

Więcej informacji można uzyskać w rejestracji w przychodni evi-med nr 1 przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni. Tel: 58/ 622-95-10/11.

 

28 września 2021r.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-COV2

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, podjęliśmy szereg działań prewencyjnych.

Bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń sanitarnych:

 • o zakrywanie nosa i ust przez cały czas przebywania w placówkach evi-MED

 • punktualne przychodzenie na wizyty

 • przychodzenie na wizyty bez osób towarzyszących (w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych tylko z jednym opiekunem prawnym)

 • w razie możliwości prosimy o płatność bez użycia gotówki

 • korzystanie w pierwszej kolejności z teleporady, w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów, takich jak podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, utrata węchu lub smaku

W naszych przychodniach możecie spodziewać się następujących środków bezpieczeństwa:

 • środki dezynfekujące dla pacjentów, ulokowane przy drzwiach wejściowych

 • dezynfekcja powierzchni dotykanych przez pacjentów (klamki, przedmioty itp.)

 • bezdotykowy pomiar temperatury każdej osoby przy wejściu

 • podczas rozmowy telefonicznej potwierdzającej wizytę, przeprowadzany jest krótki wywiad epidemiologiczny

 • gabinety oraz części wspólne są poddawane dezynfekcji powierzchni oraz procesowi oczyszczania powietrza za pomocą odpowiednich urządzeń z filtrami przeciwdrobnoustrojowymi

 • pracownicy recepcji jak i personel medyczny noszą maseczki i często dezynfekują ręce

 • recepcja wyposażona jest w plastikowe panele ochronne

Dzięki tym działaniom minimalizujemy ryzyko zakażenia koronawirusem SARS COV2. Prosimy o wyrozumiałość.

Tu Państwo znajdziecie aktualne informacje dot. koronawirusa: https://pacjent.gov.pl/koronawirus oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus

Aktualizacja: 05.03.2021r.

SPOSÓB ZAŁOŻENIA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA
 1. Internetowe Konto Pacjenta, to bezpłatnie udostępniona przez Ministerstwo Zdrowia aplikacja, dostępna w serwisie pacjent.gov.pl, dzięki której Pacjent może:
   • otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
   • wykupić leki w różnych aptekach nie tracąc refundacji,
   • udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków,
   • mieć dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18-tego roku życia,
   • odebrać kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie,
   • odebrać e-skierowanie,
   • sprawdzić wynik testu na COVID-19,
   • złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Internetowe Konto Pacjenta pozwala także na stały wgląd w zapisane na receptach informacje np. dawkowanie leków, sprawdzenie historii wszystkich recept, które zostały wystawione po 1 styczniu 2019r. oraz zapewnia dostęp do pełnej historii wizyt lekarskich od 2008r., które odbywały się w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i zostały opłacone przez NFZ.

 1. Aby móc skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta, trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód).

 2. Profil zaufany można utworzyć dzięki bankowości elektronicznej (nie wszystkie banki oferują taką możliwość) lub osobiście w najbliższym punkcie potwierdzającym np. urzędzie miasta, urzędzie gminy, urzędzie skarbowym, placówce ZUS, właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale NFZ. Listy banków i punktów potwierdzających, które umożliwiają założenie profilu zaufanego, dostępne są w internetowym serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Profil zaufany pozwala nie tylko na korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta, ale także na załatwieniu wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu i konieczności tracenia czasu w kolejkach.

  Osoby, które posiadają nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną i podczas jego wyrabiania zdecydowały się na utworzenia podpisu elektronicznego, także mogą utworzyć konto w IKP.

 3. Logowanie do Internetowego Konta Pacjenta, przez stronę: www.pacjent.gov.pl

Aktualizacja: 03.12.2020r.

Źródło: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Wytyczne dot. organizacji teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395) oraz w późniejszych, zmieniających powyższe rozporządzenie.

Rozporządzenie dot. teleporady zostało wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 1. Teleporady w evi-MED są udzielane drogą telefoniczną, w warunkach gwarantujących poufność.

 2. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.

 3. Teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) są udzielane przez evi-MED od poniedziałku do piątku.

 4. Teleporada jest udzielana w ciągu doby po zgłoszeniu takiej potrzeby przez pacjenta, chyba że uzgodni się z pacjentem inny termin.

 5. Teleporady w pozostałych poradniach w evi-MED mogą być udzielane w godzinach dyżuru personelu medycznego.

 6. Rejestracja, w celu skorzystania z teleporady jest możliwa w godzinach pracy placówek medycznych evi-MED tj. od poniedziałku do piątku w godz: 7:00-20:00.

 7. Pacjent może dokonać rezerwacji terminu teleporady w evi-MED pod numerem: 58/ 622-95-10, 58/ 622-95-11, elektronicznie za pośrednictwem wiadomości mailowej pod adresem: p1@evi-med.pl, za pośrednictwem osób trzecich.

 8. Pacjent jest umówiony na konkretną godzinę teleporady. Pracownik rejestracji dokonuje identyfikacji pacjenta poprzez podanie przez niego imienia, nazwiska, PESEL oraz numeru telefonu.

 9. Osoba udzielająca teleporady oddzwania do pacjenta na wskazany podczas rejestracji przez niego numer telefonu. W przypadku braku kontaktu z pacjentem, rejestracja placówki podejmuje trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie co najmniej 5 minut.

 10. Po trzeciej próbie nawiązania kontaktu z pacjentem, uznaje się, że pacjent zrezygnował z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielającą teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z rejestracją i ustalenia nowego terminu teleporady.

 11. Osoba udzielająca teleporady pacjentowi, przed udzieleniem teleporady, jest zobowiązana do potwierdzenia tożsamości pacjenta, na podstawie danych, umożliwiających ustalenie tożsamości, takich jak np.: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, przekazanych w trakcie rejestracji oraz na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.

 12. Osoba udzielająca teleporady pacjentowi, odnotowuje w jego indywidualnej dokumentacji medycznej wyłącznie niezbędne informacje, przewidziane przepisami prawa.

 13. Osoba udzielająca teleporady pacjentowi, robi adnotację w jego indywidualnej dokumentacji medycznej, że świadczenie zostało zrealizowane w formie teleporady.

 14. Osoba udzielająca teleporady pacjentowi zobowiązana jest do przeprowadzenia teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych w trakcie teleporady.

 15. Pacjent w trakcie teleporady ma prawo zgłoszenia woli osobistego kontaktu z lekarzem bądź innym personelem medycznym.

 16. Osoba udzielająca teleporady nie może odmówić bezpośredniej wizyty w sytuacji:

  • pacjent lub opiekun prawny pacjenta nie wyraża zgody na teleporadę

  • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia lub zmieniły się objawy choroby

  • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej u pacjenta

  • w przypadku gdy pacjentem jest dziecko poniżej 6 r.ż.

  • pacjent ma pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, których wskazał w deklaracji wyboru

 17. Pacjent ma prawo do otrzymania teleporady w sytuacji:

  • istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2

  • potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz posiada niezbędną dokumentację medyczną

  • potrzebuje zlecenia na wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz posiada niezbędną dokumentację medyczną

  • potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia

  • w przypadku wizyty kontrolnej, u dziecka poniżej 6 roku życia, jeśli wizyta nie wymaga badania fizykalnego

 1. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że w trakcie teleporady może okazać się, że z uwagi na konkretny stan faktyczny konieczne jest wykonanie badania osobistego lub przeprowadzenie przez niego dodatkowych badań.

 2. W przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pacjenta osoba udzielająca teleporady, w trakcie udzielania teleporady, może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej, a pacjent zobowiązany jest do ponownego skontaktowania się z rejestracją i umówienia terminu wizyty.

 3. W ramach teleporady pacjent może wysłać do evi-MED w formie elektronicznej kopię dokumentacji medycznej lub wyników badań na dedykowany adres e-mailowy: p1@evi-med.pl Przesłana dokumentacja dołączona jest do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, następnie trwale usuwana z adresu mailowego, na który została przesłana. Pacjent jest informowany o konieczności zaszyfrowania przesyłanych plików, hasło do pliku podaje lekarzowi w trakcie teleporady. Pacjent oświadcza, że jest świadomy, że przesyłanie danych drogą elektroniczną wiąże się ryzykiem ich ujawnienia osobom nieuprawnionym.

 4. Pacjent, bez względu na fakt rezerwacji terminu teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

 5. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania informacji nieprawdziwych lub zatajenie informacji mających wpływ na prawidłowe wykonanie usługi teleporady.

 6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od evi-MED, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji lub brak dostępności lekarza, który miał udzielić teleporady, niezwłocznie uzgadniany jest z pacjentem nowy termin teleporady.

 7. Podczas teleporady lekarz może zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej: udzielić porady medycznej, zlecić badania dodatkowe: laboratoryjne lub obrazowe, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji o zaordynowanych lekach, wystawić e-receptę, skierowanie (e-skierowanie), e-zlecenie na wyroby medyczne lub e-zwolnienie.

 8. Osoba udzielająca teleporady udziela pacjentowi informacji o realizacji e-recepty, skierowania (e-skierowania), e-zlecenia na wyroby medyczne, informuje o sposobie realizacji badań dodatkowych, w szczególności badań laboratoryjnych lub obrazowych oraz informuje o sposobie odbioru skierowań (czy ewentualnie innej dokumentacji medycznej) w formie papierowej.

 9. Skierowanie (czy ewentualnie inną dokumentację medyczną) w formie papierowej, pacjent może odebrać w rejestracji przychodni evi-MED przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni, osobiście lub może je odebrać upoważniona przez pacjenta osoba trzecia. Jeśli skierowanie jest wystawione na badania diagnostyczne, które jest realizowane u nas (np.: badania laboratoryjne, EKG, USG) to nie ma konieczności odebrania skierowania, pacjent od razu może się umówić za badania. Podczas rejestracji otrzymuje informację o terminie oraz o miejscu, gdzie ma być wykonane badanie. Wyniki EKG, USG otrzymuje od razu, a wyniki badań laboratoryjnych może odebrać w formie papierowej, osobiście lub może je odebrać upoważniona przez niego osoba. Może też dostać kod dostępu do wyników on-line – i tę formę należy proponować pacjentowi podczas pobierania krwi. Jeśli badanie diagnostyczne jest realizowane u podwykonawcy, to pacjent jest informowany gdzie może to badanie wykonać.

 10. Wizyty osobiste są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

Zachęcamy do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), z uwagi na możliwości z nim związane, m.in. dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.

Aktualizacja: 17.03.2021r

SPOSÓB REALIZACJI E-RECEPTY

 1. E-recepta to recepta, którą lekarz lub uprawniona pielęgniarka/położna wystawia w systemie elektronicznym.

 2. Forma otrzymania e-recepty:

  • papierowy wydruk e-recepty, jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę w trakcie udzielania porady;
  • elektroniczna w formie 4 cyfrowego kodu, który: a) lekarz lub uprawniona pielęgniarka/położna przekazuje pacjentowi w czasie udzielania porady, b) pacjent otrzymuje w formie SMS na swój telefon lub w formie e-maila na wskazany adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania o e-recepcie w formie SMS i/lub e-mail.
 1. Podczas wizyty w aptece, w zależności od wybranej formy otrzymania/powiadamiania o e-recepcie, należy podać farmaceucie:

  • papierowy wydruk e-recepty otrzymany od lekarza;
  • 4-cyfrowy kod otrzymany w formie SMS na telefon i PESEL osoby, na którą jest wypisany lek;
  • e-mail – okazując farmaceucie na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej informację o e-recepcie, w tym przypadku nie jest wymagane podawanie numeru PESEL.
 1. Wykup leków z e-recepty:

  • leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach na obszarze całego kraju tzn. można wykupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej lub każdy lek w innej aptece posługując się jedynie otrzymanym kodem i numerem PESEL

  • wszystkie opakowania tego samego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której nastąpił zakup pierwszego opakowania, tzn., że zakup tego samego leku, który jest w kilku opakowaniach, można rozłożyć w czasie i najpierw kupić jedno opakowanie, a kolejne po jakimś czasie.

 1. Ważność recepty:

  • recepta jest ważna od daty wystawienia: a) 7 dni na antybiotyk, b) 120 dni na preparaty immunologiczne, c) 30 dni na pozostałe leki;

  • lekarz może na recepcie zaznaczyć: „ data realizacji: od …” (wpisuje datę od której lek może być realizowany) – wówczas termin realizacji e-recepty wynosi 30 dni licząc od wpisanej przez lekarza daty;

  • w przypadku leków, które przyjmują pacjenci chorzy przewlekle, lekarz zaznacza na recepcie: „data realizacji: do …” (wpisuje datę o rok późniejszą od daty wystawienia e-recepty) – wówczas termin realizacji recepty wynosi 365 dni, z zastrzeżeniem punktu poniżej

  • e-recepta ważna na 365 dni od daty jej wystawienia musi być zrealizowana na pierwsze opakowanie leku w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia, żeby nie utracić części leku; jeśli pierwsza realizacja e-recepty ważnej na 365 dni nastąpi po 30 dniach od dnia jej wystawienia, farmaceuta w aptece pomniejszy ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty; przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to kiedy będą wykupowane, nie będą już pomniejszane ilości leku.

 1. Z e-recepty ważnej na 365 dni, jednorazowo można wykupić zapas leków na 180 dni.

 2. E-recepta może być wystawiona w trakcie porady stacjonarnej, po uprzednim, osobistym zbadaniu pacjenta. Może zostać wystawiona, w sytuacji gdy pacjent zgłasza potrzebę porady recepturowej – porada recepturowa dotyczy wyłącznie zapotrzebowania na leki przyjmowane w schorzeniach przewlekłych. E-recepta może zostać wystawiona na podstawie teleporady.

 3. Wystawiając e-receptę podczas teleporady, lekarz powinien kierować się takimi samymi zasadami jak w przypadku wystawiania recept przy osobistej styczności z pacjentem. Jeżeli w ocenie lekarza do wystawienia e-recepty niezbędne jest osobiste, bezpośrednie zbadanie pacjenta, powinien poprosić go o wizytę w trybie porady stacjonarnej.

 4. Recepta co do zasady powinna być wystawiana w postaci elektronicznej. W ściśle określonych przypadkach możliwe jest wystawienie recepty w wersji papierowej (np. braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej). Po wystawieniu e-recepty należy podać pacjentowi kod wymagany do jej realizacji w aptece (nie każdy pacjent ma założone Internetowe Konto Pacjenta). W przypadku wystawienia recepty w postaci papierowej należy poinformować pacjenta, że można ją odebrać w placówce medycznej. Odbioru może dokonać pacjent osobiście, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona.

  Aktualizacja: 03.12.2020r.

  Źródło: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

SPOSÓB REALIZACJI E-SKIEROWANIA

 1. E-skierowanie to elektroniczny dokument, kierujący pacjenta na leczenie specjalistyczne, badania diagnostyczne lub do szpitala.

 2. Z dniem 08.01.2021r. obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma skierowania.

 3. E-skierowanie wystawia lekarz po przeprowadzonej poradzie/konsultacji medycznej.

 4. E-skierowanie obejmuje świadczenia medyczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej. Są to takie świadczenia medyczne jak:

   • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, finansowane ze środków publicznych;

   • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

   • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,

   • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych

  W odniesieniu do pozostałych świadczeń, skierowania wystawiane są na dotychczasowych zasadach tj. w postaci papierowej.

 5. Forma otrzymania e-skierowania:
  • papierowy wydruk e-skierowania z danymi niezbędnymi do rejestracji, jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę w trakcie udzielania porady;

  • elektroniczna w formie 4 cyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje w formie SMS na swój telefon lub w formie e-maila na wskazany adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania o e-skierowaniu w formie SMS i/lub e-mail.

 1. W celu rejestracji e-skierowania pacjent osobiście lub telefonicznie może przekazać dane dostępowe w podmiocie leczniczym w jeden z następujących sposobów:

  • okazując otrzymany od lekarza papierowy wydruk e-skierowania;
  • podając 4 cyfrowy kod dostępowy otrzymany SMS-em i PESEL;
  • okazując na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczt elektronicznej (e-mail) informację o wystawionym skierowaniu.
 1. E-skierowanie wymagane jest tylko dla wizyt „pierwszorazowych”. W przypadku kontynuacji leczenia nie jest potrzebne nowe skierowanie.

 2. Lekarz może wystawić e-skierowanie zarówno po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta jak również po wywiadzie z pacjentem za pośrednictwem teleporady.

 3. E-skierowanie nie wskazuje konkretnego podmiotu leczniczego, w którym należy zarejestrować się w celu realizacji skierowania na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Pacjent sam decyduje, gdzie chce się zarejestrować.

 4. W przypadku, gdy wystąpi błąd w e-skierowaniu, osoba która je wystawiła może je anulować.

 5. W sytuacji, gdy podmiot nie jest gotowy do obsługi e-skierowań, a pacjent posiada podpisany przez lekarza wystawiającego wydruk informacyjny, jest on równoważny skierowaniu w postaci papierowej i jest podstawą do udzielenia świadczeń.

 6. Korzyści dla pacjenta dzięki e-skierowaniu:
  • nie trzeba osobiście dostarczać skierowania do podmiotu leczniczego w terminie 14 dni – wystarczy rejestrując się telefonicznie podać 4 cyfrowy kod dostępowy i numer PESEL;
  • nie można zgubić e-skierowania i nie trafi ono w niepowołane ręce; e-skierowanie jest zapisane w systemie medycznym i w Internetowym Koncie Pacjenta, przez co zawsze można sprawdzić lub odtworzyć numer kodu e-skierowania;

  • dzięki e-skierowaniu można śledzić swoją historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań;

  • poprzez e-skierowanie zmniejszają się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku podmiotów leczniczych na podstawie jednego papierowego skierowania; w przypadku e-skierowania, po dokonaniu pierwszego zapisu, zostanie ono automatycznie przypisane do podmiotu leczniczego i nie będzie można go zarejestrować w innym podmiocie leczniczym.

Aktualizacja: 08.01.2021r.

SPOSÓB REALIZACJI E-ZLECENIA

 1. Wyroby medyczne to wyroby, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019r., poz. 1267 z późn. zm.). Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

 2. Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:

  1. E-zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, a także pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione (art. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 357 z późn. zm.).

  2. E-zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

   a) 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania; nie można zrealizować zlecenia za miesiące, które już upłynęły, b) 6 kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone do refundacji przez NFZ.

  3. Wystawienie e-zlecenia na wyroby medyczne i potwierdzenie go przez system e-ZWM dokonuje lekarz lub osoba uprawniona do wystawiania e-zleceń, a pacjent otrzymuje wydruk w wersji papierowej.

  4. W przypadku, gdy zlecenie na wyroby medyczne zostanie wystawione w wersji papierowej poza systemem e-ZWM (system weryfikacji zleceń) pacjent jest zobowiązany do potwierdzenia zlecenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ; zlecenie można przekazać osobiście do dowolnie wybranego OW NFZ lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (np. skan/email/fax).

  5. W przypadku teleporady możliwe jest również wystawienie pacjentowi e-zlecenia na wyroby medyczne. Po pozytywnej weryfikacji zlecenia, pacjentowi zostanie przekazana od wystawiającego zlecenie informacja o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, SMS, e-mail); w takim przypadku realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece następuje na podstawie podania przez pacjenta otrzymanego numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta – bez wydruku papierowego zlecenia

  6. Wyroby medyczne na podstawie wystawionego i potwierdzonego wydruku papierowego e-zlecenia można kupić w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne; są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki; nie obowiązuje rejonizacja, pacjent decyduje, gdzie zrobi zakupy.

  7. Jeśli e-zlecenie pacjent podzieli na części zakupowe, to każdą część będzie musiał zrealizować w punkcie, w którym zostawi zlecenie.

  8. Produkty mogą różnić się ceną i jakością, można wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji.

   Aktualizacja: 03.12.2020r.

E-zwolnienie jest to elektroniczne zwolnienie, dzięki któremu nie musisz już dostarczać zwolnienia pracodawcy (jeśli jesteś pracownikiem) albo do ZUS (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą). E-zwolnienie zostanie automatycznie przesłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS.

Od 1 grudnia 2018r. lekarze wystawiają zwolnienia wyłącznie elektroniczne, nazywane w skrócie e-ZLA.

Zalety elektronicznego zwolnienia

 • Nie musisz się martwić o zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, jeśli wypłaca Ci go pracodawca (pracodawca widzi Twoje e-zwolnienie na swoim profilu PUE). Wniosek o zasiłek składać wciąż muszą natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą (Z-3b) oraz ci, którym to ZUS wypłaca świadczenie chorobowe (ZAS-53). Tu jednak także czeka Cię ułatwienie – możesz to zrobić, korzystając ze swojego profilu na PUE (tzn. na Platformie Usług Elektronicznych).
 • Jeśli Twój pracodawca nie ma jeszcze profilu na PUE (lekarzowi podpowie to system), dostaniesz papierowe zwolnienie. W takiej sytuacji musisz dostarczyć je swojemu pracodawcy sam – tak jak dotąd, w ciągu 7 dni.
 • Wystawianie e-zwolnienia trwa krócej niż wypisanie papierowego zwolnienia, ponieważ lekarz ma dostęp do danych: Twoich, Twojego pracodawcy (czyli płatnika składek) oraz członków Twojej rodziny – jeśli potrzebujesz zwolnienia, by się nimi opiekować. Potrzebny jest tylko Twój numer PESEL, a pozostałe dane osobowe zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Twój adres i dane płatnika składek lekarz wybierze z wyświetlonej listy.
 • E-zwolnienie można wystawić również przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej.

Aktualizacja: 03.12.2020r.

SPOSÓB REALIZACJI ZLECEŃ BADAŃ DODATKOWYCH

 1. Jeśli lekarz w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego (wizyta osobista pacjenta, wizyta domowa u pacjenta, teleporada) uzna, że dla prawidłowego leczenia/zdiagnozowania, pacjent wymaga wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, wystawia zlecenie na określone badania.

 2. Zlecenie na wykonanie badań dodatkowych, w przypadku wizyty bezpośredniej, pacjent otrzymuje bezpośrednio od lekarza podczas tej wizyty.

 3. W przypadku teleporady, zlecenie na wykonanie badań diagnostycznych pacjent może odebrać w rejestracji przychodni evi-MED przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni, osobiście lub może je odebrać upoważniona przez pacjenta osoba trzecia.

 4. Jeśli zlecenie jest wystawione na badanie diagnostyczne, które jest realizowane w przychodni evi-MED (np.: badania laboratoryjne, EKG, spirometria, USG) to nie ma konieczności odbierania skierowania, pacjent od razu może się umówić za badania. Podczas rejestracji otrzymuje informację o terminie oraz o miejscu, gdzie ma być wykonane badanie.

 5. Zlecenie na badania laboratoryjne pacjent realizuje w Punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych w przychodni evi-MED nr 1 przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni, który jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14:00.

 6. Wyniki badań laboratoryjnych są do odbioru przez pacjenta w ustalonym terminie w następujący sposób:

  • wyniki są dostępne on-line, za pośrednictwem strony internetowej evi-MED, na podstawie otrzymanego, indywidualnego kodu dostępu

a w przypadku wydruku papierowego:

  • osobiście w rejestracji przychodni evi-MED nr 1 przy ul. Bp. Dominika 16-22 w Gdyni

  • za pośrednictwem osoby trzeciej, upoważnionej przez pacjenta

 1. Zlecenie na badania diagnostyczne z zakresu USG realizowane jest w placówce evi-MED nr 3 przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni. Wyniki badań diagnostycznych są do odbioru od razu w trakcie wizyty, po zakończonym badaniu.

 2. Zlecenie na RTG realizowane są u podwykonawcy tj. w przychodni Śródmieście przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni – wyniki badań diagnostycznych są do odbioru w terminie i na zasadach, ustalonych przez podwykonawcę.

 3. Zlecenie na inne badania diagnostyczne, np.: EKG, spirometrię wystawia lekarz w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego. Realizacja badania następuje w ustalonym terminie w gabinecie/pracowni, która wykonuje dany rodzaj badania. Wynik badania jest do odbioru w pracowni wykonującej badanie, od razu w trakcie wizyty, po zakończonym badaniu.

Aktualizacja: 03.12.2020r.

Szanowni Pacjenci, W celu identyfikacji pacjenta przed skorzystaniem z usługi medycznej, odbiorem wyników badań, recept, dokumentacji medycznej i mając na uwadze ochronę danych osobowych, prosimy pamiętać o konieczności okazywania dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Placówki medyczne są zobowiązane do zweryfikowania tożsamości Pacjenta, podstawą prawną jest Ustawa z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art 24 i 25).

Opublikowane: 07.06.2019r.

REGULAMIN DLA PACJENTA

 • Pacjent zobowiązany jest odwołać termin wizyty / badania, na którą nie może się zgłosić, nie później niż 12 godzin przed planowaną wizytą / badaniem. Informacja o konieczności odwołania terminu wizyty jest każdorazowo przekazywana przez pracownika rezerwującego termin.

 • W przypadku trzech nieodwołanych wizyt w ciągu 12 miesięcy, następuje automatyczna blokada dostępu do kanałów rezerwacji wizyt (możliwości rejestracji) – w celu odblokowania, należy skontaktować się z Biurem Zarządu evi-MED, tel: (58) 688 81 11.

 • Jeżeli po odblokowaniu przez Biuro Zarządu evi-MED dostępu do kanałów rezerwacji wizyt (możliwości rejestracji), pacjent ponownie nie odwoła, w określonym powyżej czasie, zarezerwowanego terminu wizyty / badania, możliwość rejestracji zostanie zablokowana na okres 3 miesięcy.

 • W takiej sytuacji, evi-MED zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia pacjentom, którzy mimo restrykcji, określonych powyżej, nadal działają na szkodę firmy, z wyłączeniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Opublikowano: 24.10.2018r.

Z dniem 1 stycznia 2013r. został wprowadzony elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej (e-WUŚ). Dzięki temu rozwiązaniu, pacjenci nie muszą mieć przy sobie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne – wystarczy PESEL i dowód tożsamości.

Jeżeli w systemie eWUŚ pojawi się komunikat o braku uprawnień a pacjent jest przekonany, że jest ubezpieczony, będzie mógł przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie. Bez takich dokumentów będzie można otrzymać świadczenie zdrowotne na podstawie jednorazowego, pisemnego oświadczenia.

Następnie powinien wyjaśnić kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek – pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych lub w ZUS albo KRUS, gdy jest emerytem lub rencistą.

Więcej informacji: www.nfz.gov.pl

Treści zawarte na stronie internetowej www.evi-med.pl mają charakter informacyjny, nie stanowią źródła prawa.

Aktualizacja: 25.06.2018r.