Klauzula informacyjna

Z dniem 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym, przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znajdziecie poniżej. Dowiecie się z nich, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe oraz jakie macie związane z tym prawa.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1.       Administratorem Danych Osobowych jest evi-MED Sp. z o. o z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 43, 81-32 Gdynia. Tel: 58/ 68 881 11. E-mail: evimed@evi-med.pl

2.       Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, u którego można uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt: Aneta Zgryza  evi-MED Sp. z o.o. ul. Morska 43, 81-323 Gdynia, e-mail: iodo@evi-med.pl, tel: 58/ 68 881 11.

3.       Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) świadczenia usług medycznych (profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna i leczenie, zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej)

Profilaktyka zdrowotna: cel ten obejmuje, min. przetwarzanie związane z procesem informowania o możliwości świadczenia w tym przesyłania zaproszeń na badania, przekazywanie materiałów edukacyjnych, a także informacji o akcjach prozdrowotnych; przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne tylko wtedy, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia lub rokowaniami, które wynikają z dokumentacji medycznej, którą posiada evi-MED Sp. z o.o.

Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Diagnozy medycznej i leczenia: cel ten obejmuje, m.in. przetwarzanie wynikające z faktu udzielania świadczeń zdrowotnych (leczniczych i diagnostycznych), prowadzenie dokumentacji medycznej, realizacja praw pacjenta, np. poprzez archiwizowanie złożonych upoważnień lub oświadczeń.
Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej:
cel ten obejmuje, m.in. przetwarzanie związane z rejestracją na usługę medyczną w evi-MED Sp. z o.o., monitorowaniem jakości udzielanych świadczeń, zapewnieniem ciągłości opieki, w tym przypominanie o terminach umówionych konsultacji, badań, zabiegów, informowanie o zmianach organizacyjnych i personalnych w evi-MED, odbieranie i archiwizacji oświadczeń, wykonywaniem innych czynności niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego;

Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w ramach niezbędnych do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy

Cel ten obejmuje, m.in. przetwarzanie związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej w związku z ewentualnymi roszczeniami, jakie mogą wyniknąć wskutek wykonania świadczeń medycznych.
Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 9
ust. 2 lit. f) RODO.

c) dokonania rozliczeń finansowych

d) celach marketingowych

Cel ten obejmuje, m.in. przetwarzanie związane z akcjami marketingowymi evi-MED umożliwiającymi wysyłkę informacji handlowych, promocyjnych.

Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

e) archiwizowania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa

 

f) prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez evi-MED Sp. z o.o

Cel ten obejmuje, m.in. kontakt dotyczący potwierdzenia rezerwacji albo jej odwołania, poinformowanie o możliwości odbioru wyników badań

Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się, co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO.

4.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, zgoda.

5.       W celu realizacji świadczenia medycznego, podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia świadczenia medycznego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

6.       Dane osobowe, zebrane w związku z udzielaniem świadczeń medycznych będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej tj. okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Terminy przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku przetwarzania danych za zgodą, przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody. W celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Na potrzeby rachunkowości oraz z uwagi na przepisy prawa podatkowego, dane osobowe przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

7.       Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

 

8.       Dane osobowe będziemy przekazywać naszym upoważnionym pracownikom lub innym osobom, z którymi evi-MED współpracuje, w tym osobom wykonującym zawód medyczny, osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, osobom dbającym o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są  dane.  Takie osoby przetwarzają dane na podstawie naszych upoważnień lub zawartej z nami umowy powierzenia danych, tylko zgodnie z naszymi wytycznymi.

Odbiorcami danych osobowych mogą być również osoby i podmioty upoważnione przez Państwo oraz podmioty uprawnione przepisami prawa np.: Sąd, Prokuratura, itp.

9.       Przysługujące prawa, związane z przetwarzaniem danych osobowych:

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy są przetwarzane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

·         prawo do wycofania zgody

·         prawo dostępu do danych osobowych

·         prawo żądania sprostowania danych osobowych

·         prawo żądania usunięcia danych osobowych

·         prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

·         prawo do przenoszenia danych osobowych

·         prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

10.   Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.

11.   evi-MED Sp. z o.o. nie podejmuje w oparciu o Państwa dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

12.   Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego. Dotyczy to pacjentów (obcokrajowców), ubezpieczonych w innym kraju a korzystających z usług medycznych w przychodniach evi-MED w Gdyni. Dotyczy to również osób, zgłoszonych do opieki w placówkach evi-MED, przez Ubezpieczyciela, który ma siedzibą na terenie państwa trzeciego, informujemy, że dane osobowe tej grupy osób Ubezpieczonych są przesyłane do państwa trzeciego w celu i w zakresie niezbędnym do rozliczenia zlecenia wykonania usługi. Tym osobom przysługuje prawo do otrzymania informacji jakie dane zostały przekazane.

Informujemy, że evi-MED Sp. z o.o. współpracuje z firmą: AP COMPANIES, 117152 Moscow Zagorodnoe Road, 1 b. 1, Russia.

 

 


Aktualizacja: 18 czerwiec 2019r.