Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest evi-MED Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-323) przy ul. Morskiej 43, tel: 58 688 81 11.

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ul. Morska 43, 81-323 Gdynia, tel: 58 688 81 11, e-mail: iodo@evi-med.pl. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marta Jóźwiak-Jagodzińska.

 3. Cele przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • świadczyć usługi medyczne;

  • zarządzać udzielaniem przez nas usług;

  • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

  • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia;

  • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa;

  • dochodzić i bronić się przed roszczeniami;

  • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

  • świadczenie usług medycznych, ochrona Twojego zdrowia, profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem Tych usług. Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i odbywa się w związku z art. 9 ust. 2 lit. H RODO;

  • realizacja umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO;

  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO;

  • nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z naszych usług, dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji, obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii;

  • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z Ustawą o rachunkowości;

  • realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO;

  • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E RODO

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

  • przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu;

  • przez 5 lat – w dochodzeniu i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;

  • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

  • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT;

  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie;

  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:

   • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych podwykonawców;

   • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;

   • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

  Ponadto przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzecich.

 3. Obowiązek podania danych. W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.

   

Gdynia, dnia 28.10.2022r.