Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest evi-MED Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-323) przy ul. Morskiej 43, tel: 58 688 81 11.

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ul. Morska 43, 81-323 Gdynia, tel: 58 688 81 11, e-mail: iodo@evi-med.pl. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marta Jóźwiak-Jagodzińska.

 3. Cele przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

  • świadczyć usługi medyczne;

  • zarządzać udzielaniem przez nas usług;

  • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

  • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia;

  • archiwizować dane zgodnie z przepisami prawa;

  • dochodzić i bronić się przed roszczeniami;

  • realizować wnioski dotyczące praw wynikających z RODO;

  • prowadzić badania jakości i satysfakcji.

 1. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

  • świadczenie usług medycznych, ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem tych usług. Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i odbywa się w związku z art. 9 ust. 2 lit. H RODO;

  • Państwa zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii w celach innych niż związane z procesem leczenia, w związku z art. 9 ust. 1 lit. A RODO

  • realizacja umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO;

  • Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO;

  • nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z naszych usług, dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji, obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii;

  • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z Ustawą o rachunkowości;

  • realizacji Państwa praw wynikających bezpośrednio z RODO;

  • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E RODO

 1. Okres przechowywania danych osobowych. Państwa dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

  • przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu;

  • przez 5 lat – w dochodzeniu i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;

  • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

  • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Państwa dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

 1. Odbiorcy danych osobowych. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT;

  • podmiotom upoważnionym przez Państwo;

  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:

   • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych podwykonawców;

   • towarzystwom ubezpieczeniowym

   • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Państwa danych w związku z prowadzonym postępowaniem;

   • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Państwo możecie przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Ponadto przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli Państwa dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, to przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich. Jeśli jednak zostałaby nawiązana współpraca z dostawcami, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług, i w związku z tym Państwa dane osobowe byłyby przekazywane poza teren Unii Europejskiej, to zapewniamy że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 2. Obowiązek podania danych. W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.

Aktualna wersja Klauzuli informacyjnej: 28.12.2022r.